การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
The 27th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 ซึ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

 

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน

“วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 27

วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

Call for Paper

หัวข้อการประชุม

 • วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Civil Engineering for Community Empowerment: CE2)
 • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR)
 • วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT)
 • วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM)
 • วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE)
 • วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering: TRL)
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE)
 • วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering: SGI)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV)
 • วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF)
 • วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE)
 • วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology: DET)
 • การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา (BIM for Civil Engineering: BIM)

Download Call For Paper

กำหนดการสำคัญ (07-04-65)

กิจกรรม  วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ 
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 15 เมษายน 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบแรก)
15 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 มิถุนายน 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กรกฏาคม 2565
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 20 กรกฏาคม 2565
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE-27) 24 - 26 สิงหาคม 2565

 

อัตราการลงทะเบียนประชุม

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อการรับการตีพิมพ์ Proceeding ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ดังต่อไปนี้

ประเภท/อัตรา (บาท) ไม่เกิน 2 บทความ 
(บาท)
บทความเพิ่มเติม 
(ราคาต่อบทความ)
นิสิต/นักศึกษา
3,500
3,000
บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและสมาชิก วสท.
5,000
4,500
บุคคลทั่วไป
5,000
4,500

หมายเหตุ: Onsite Conference

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 27 (2022): การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-20

วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมปฐพี

วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

วิศวกรรมแหล่งน้ำ

วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรรมโยธากับการศึกษา

วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา

ดูทุกฉบับ