การพัฒนาเกมกระดานเศรษฐีงานก่อสร้างเพื่อเสริมความรู้และความสนใจในการบริหารงานก่อสร้าง

  • พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • สุรชัย อำนวยพรเลิศ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • อภิสิทธิ์ ก๋ายวม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • วีระพงษ์ โกโล หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
คำสำคัญ: การบริหารงานก่อสร้าง, เกมกระดาน, ปัญหาในงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

ปัญหาจำนวนมากและหลากหลายในงานก่อสร้างขนาดเล็กทำให้วิศวกรจบใหม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถตระหนักรู้ถึงปัญหาเหล่านี้อย่างรอบด้าน บทความนี้นำเสนอการพัฒนาเกมกระดานเศรษฐีงานก่อสร้างเพื่อเสริมความรู้และความสนใจในการบริหารงานก่อสร้าง องค์ความรู้ในงานก่อสร้างที่อยู่ในเกมกระดานประกอบด้วย หลักปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้าง อันได้แก่ กำลังคน เงิน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ อีกทั้งยังสอดแทรกปัญหาหลากหลายในงานก่อสร้างบ้าน อาคาร และถนน รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบสภาวิศวกรเพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ที่จะนำไปสอบรับใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีการ์ดท้าทายที่จะเพิ่มความสนุกตื่นเต้นตลอดทั้งเกม บอร์ดเกมได้ถูกนำไปทดสอบกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 20 คน ผลการศึกษาบ่งชี้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถทำข้อสอบของสภาวิศวกรได้เพิ่มขึ้นและยังทราบถึงปัญหาของงานก่อสร้างมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในเกมกระดานเป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ดังนั้นจึงควรมีการเก็บรวบรวมปัญหางานก่อสร้างให้มากขึ้นและนำมาใส่เพิ่มเติมในเกมกระดานเพื่อให้ผู้เล่นรู้เท่าทันปัญหาและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้