กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบค่าการยอมให้น้ำซึมผ่านได้ในดินบวมตัวแม่เมาะ และการประมาณระยะเวลาน้ำไหลซึมจากแหล่งน้ำจนถึงอาคารที่เกิดความเสียหาย Download Download PDF