การศึกษาเบื้องต้นของประสิทธิภาพมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็ก ภายใต้แรงกระแทกจากกระสุนและแรงระเบิด

  • บูชิต มาโห้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม
  • อภิสิทธิ์ เตชพัฒนากร
  • ปิติ สุคนธสุขกุล
  • ธนพัฒน์ น้ำจันทร์
  • กฤษดา เสือเอี่ยม
  • เฉลิมพล ไชยแก้ว
  • พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ
คำสำคัญ: มอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็ก, แรงกระแทก, กระสุนปืน, แรงระเบิด, ผนังป้องกันแรงระเบิด

บทคัดย่อ

สถานการณ์ก่อความไม่สงบในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเหตุการณ์แต่ละครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก โครงสร้างที่สามารถป้องกันกระสุนและระเบิดจึงมีความสำคัญต่อการปกป้องผู้คนจากเหตุการณ์เหล่านี้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพในการต้านทานแรงกระแทกจากกระสุนปืนและระเบิดของมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็ก (Steel Fiber Reinforced Mortar, SFRM) เพื่อใช้เป็นโครงสร้างสำเร็จรูปในการป้องกันแรงกระแทก การทดสอบได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านทานกระสุนปืนขนาด 7.62 มม. ของผนังมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็กปริมาณ 2% โดยปริมาตร ที่ความหนาแตกต่างกัน ส่วนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านทานแรงระเบิด TNT ขนาด 0.5 ปอนด์ โดยทำการติดตั้งระเบิดห่างจากตัวอย่างทดสอบเป็นระยะปรับทอน (Z) เท่ากับ 0.75 m/kg1/3  ผลการทดสอบพบว่ามอร์ต้าเสริมเส้นเหล็กมีประสิทธิภาพในการต้านทานกระสุนเมื่อมีความหนาตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงที่ความหนาน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร เนื่องจากการกะเทาะจากแรงกระแทกของกระสุน สำหรับการทดสอบการต้านทานแรงระเบิดพบว่าผนังมอร์ต้าธรรมดาเกิดการวิบัติโดยสมบูรณ์ แตกต่างจากผนังมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็กที่เกิดเพียงรอยร้าวเล็กน้อย เนื่องจากมีเส้นใยช่วยปรับปรุงคุณสมบัติด้านการต้านทานแรงกระแทก

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้