การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังเข้าใช้งานของอาคารทาวน์เฮาส์ที่ก่อสร้างผนังด้วยระบบการก่อสร้าง แบบผนังรับน้ำหนักและแบบดั้งเดิม

  • ณฐพัชร์ อินชุ่ม สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: อสังหาริมทรัพย์, ระบบโครงสร้างแบบดั้งเดิม, ระบบโครงสร้างแบบผนังรับน้ำหนัก, การประเมินหลังใช้งาน, ผนังอาคาร

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องหาวิธีลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลา และลดปริมาณแรงงานในการผลิตเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด จึงทำให้ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางส่วน เลือกใช้ระบบโครงสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อตอบรับความต้องการจากกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม ผู้วิจัยจึงประสงค์ทำการศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจจากระบบก่อสร้างผนังแบบระบบผนังรับน้ำหนักและระบบดั้งเดิม โดยใช้การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ซึ่งใช้สำรวจความเห็นจากผู้ให้บริการหลังการขาย 7 คนซึ่งดูแลโครงการที่มีความแตกต่างของระบบโครงสร้างทั้ง 2 ระบบโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลจากโครงการซึ่งมีระบบย่อยและระดับราคาแตกต่างกัน ทำการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอหลังเข้าใช้งานอาคารของกลุ่มลูกค้าที่อาศัยในที่อยู่อาศัยที่มีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันมีความพอใจในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกัน มีเพียงความพึงพอใจในด้านการดูดซับและคายความชื้น การดัดแปลงต่อเติมตัวอาคาร รอยร้าวหลังการใช้งานและการรั่วซึมตามจุดต่างๆของอาคารเท่านั้นที่เห็นความเห็นไม่สอดคล้องกัน ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงความแตกต่างของความพึงพอใจหลังเข้าใช้งานอาคารโดยเปรียบเทียบจากระบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างเพื่อสร้างความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของลูกค้าในระยะยาวได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
อินชุ่มณ. และ โตชัยวัฒน์ร. ด., “การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังเข้าใช้งานของอาคารทาวน์เฮาส์ที่ก่อสร้างผนังด้วยระบบการก่อสร้าง แบบผนังรับน้ำหนักและแบบดั้งเดิม”, ncce27, ปี 27, น. CEM12-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง