กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดและกำลังดัดของเถ้าชีวมวล จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ Download Download PDF