การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

  • ชลลดา เลาะฟอ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • พนิดา สีมาวุธ
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมก่อสร้าง, แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การบริหารโครงการก่อสร้าง, แบบจำลองแผนงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพแนวทางการใช้ ประโยชน์และข้อจำกัดของแบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารโครงการก่อสร้างจากกรณีศึกษาจริง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำ แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนงานโครงการก่อสร้าง โดยการสร้างแบบจำลองแผนงานก่อสร้าง จากกรณีศึกษาโครงการ ก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 2,377 ตารางเมตร การศึกษานี้ผู้วิจัยนำแบบจำลองสารสนเทศมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง แบบจำลองอาคารสามมิติ ถอดปริมาณวัสดุ และการประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างเพื่อจัดทำแบบจำลองแผนงานสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมและ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง ผลการศึกษาสามารถนำข้อมูลต้นทุนโครงการที่ได้จากการประมาณราคาด้วยโปรแกรมมาเชื่อมโยงสร้างเป็น แบบจำลองแผนงานก่อสร้างขึ้น ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการทุกฝ่ายสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสรุปประโยชน์ที่ได้รับ สามารถตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้างได้จากแบบจำลองสามมิติ สามารถแก้ไขชิ้นงานลักษณะ เดียวกันได้อย่างอัตโนมัติ การถอดปริมาณงานด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานได้ ด้านข้อจำกัดความแม่นยำขึ้นอยู่ กับประสบการณ์และความละเอียดรอบครอบในการอ่านแบบเพื่อขึ้นแบบจำลองของผู้ใช้โปรแกรมเป็นหลัก และข้อจำกัดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้