กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติเชิงกล โครงสร้างจุลภาค ของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของนาโนซิลิกาและแร่ใยธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล Download Download PDF