กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของวัสดุป้องกันการกัดเซาะและพืชพรรณต่อพารามิเตอร์การกัดเซาะของดิน จากการทดสอบในห้องปฎิบัติการ Download Download PDF