การศึกษาปริมาณการจราจรในโครงการก่อสร้างระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

  • อรอิริยา โยธา ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช
คำสำคัญ: โครงการก่อสร้าง, ผลกระทบการจราจร, การประเมินการจราจร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในงานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาการก่อสร้างอาคารและเป็นข้อมูลอ้างอิงให้ผู้ที่จะทำการก่อสร้างอาคารสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการจราจรภายในพื้นที่ก่อสร้างระหว่างทำการก่อสร้างได้ โดยผู้ศึกษาได้ประเมินปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง การศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท งานคือ งานช่วงขุดดิน งานอาคารชั้นใต้ดิน และงานอาคารเหนือพื้นดิน จากการศึกษาพบว่าประเภทรถที่เข้ามาในโครงการก่อสร้างมากที่สุดในช่วงงานขุดดินจะเป็นประเภทรถ 10 ล้ออยู่ที่ 95% ช่วงงานอาคารชั้นใต้ดินเป็นประเภทรถ 10 ล้อ อยู่ที่ 70% และช่วงงานอาคารเหนือพื้นดินเป็นประเภทรถ 4 ล้อ อยู่ที่ 65%, เมื่อเทียบปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ก่อสร้าง ช่วงงานขุดดินจะเกิดปริมาณจราจรในหนึ่งวันที่ 1 คันต่อปริมาตร 2900 ลูกบาศก์เมตรช่วงงานก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดินที่ 1 คันต่อพื้นที่ 200 ตารางเมตร และช่วงงานโครงสร้างอาคารและตกแต่งจะเกิดที่ 1 คันต่อพื้นที่ 1500 ตารางเมตร

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้