กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวต่อถังกักเก็บของเหลวหน้าตัดรูปวงกลม Download Download PDF