กำลังและความต้านทานการขัดสีของคอนกรีตที่ใช้เศษขยะพลาสติกแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วน

  • บรรณกร ขันตา ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บุญเลิศ แก้วประจำ
  • อัญชนา กิจจานนท์
  • ลีน่า ปรัก
  • ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
  • ทวีชัย สำราญวานิช
คำสำคัญ: กำลังอัด, กำลังดัด, กำลังดึงแบบผ่าซีก, ความต้านทานการขัดสี, เศษขยะพลาสติก

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของการแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนด้วยขยะพลาสติกต่อกำลังอัด กำลังดัด กำลังดึงแบบผ่าซีก ความต้านททานการขัดสีของคอนกรีตเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ผสมมวลรวมธรรมชาติ ใช้มวลรวมเศษพลาสติก 3 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) พอลิโพรไพลีน (PP) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) แทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนร้อยละ 10 20 และ 30 โดยปริมาตรมวลรวมละเอียด ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 ทำการทดสอบกำลังอัด กำลังดัด กำลังดึงแบบผ่าซีกและความต้านทานการขัดสี จากผลการทดลองพบว่า คอนกรีตที่ใช้ขยะพลาสติก (ทั้ง PVC PP และ PET) แทนที่บางส่วนของมวลรวมละเอียดมีกำลังอัด กำลังดัดและกำลังดึงแบบผ่าซีกต่ำกว่าคอนกรีตที่ผสมมวลรวมธรรมชาติ แต่มีความต้านทานการขัดสีสูงกว่าคอนกรีตควบคุมที่ผสมมวลรวมธรรมชาติ การเพิ่มปริมาณแทนการที่มวลรวมละเอียดด้วยขยะพลาสติกทำให้กำลังอัด กำลังดัดและกำลังดึงแบบผ่าซีกลดลง แต่กลับทำให้ความต้านทานการขัดสีดีขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
How to Cite
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้