กำลังอัดและการนำความร้อนของมอร์ตาร์ที่มีเถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วน

  • ธัญญารัตน์ ดุษดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชนากานต์ อุ่นแก้ว
  • อัญชนา กิจจานนท์
  • ลีน่า ปรัก
  • ทวีชัย สำราญวานิช
คำสำคัญ: เถ้าก้นเตา, เถ้าลอย, กำลังอัด, การนำความร้อน, ความพรุน, ความหนาแน่น

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของเถ้าก้นเตาและเถ้าลอยต่อกำลังอัดและการนำความร้อนของมอร์ตาร์ พร้อมทั้งตรวจสอบความพรุนและความหนาแน่นของมอร์ตาร์ด้วย โดยใช้เถ้าก้นก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 10 และ 30 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด ใช้เถ้าลอยแทนที่วัสดุประสานร้อยละ 30 และ 50 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน และใช้อัตราน้ำต่อวัสดุประสานคงที่ 0.40 จากผลการทดลองพบว่า มอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าก้นเตาและมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าลอยมีกำลังอัดและการนำความร้อนต่ำกว่ามอร์ตาร์ควบคุม โดยมีความพรุนสูงขึ้นและความหนาแน่นลดลง เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาการบ่ม 56 วันพบว่า มอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ 10 และเถ้าลอยร้อยละ 30 มีกำลังอัดสูงที่สุดและความพรุนน้อยที่สุด ส่วนมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ 30 และเถ้าลอยร้อยละ 50 มีการนำความร้อนต่ำที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้