การประยุกต์ใช้ระบบคัมบังในการรายงานการก่อสร้างระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ

  • เดชดำรงค์ สุปินะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน
  • มานพ แก้วโมราเจริญ
คำสำคัญ: กระดานคัมบัง, การรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง, แผนการก่อสร้าง

บทคัดย่อ

การรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอำนาจตัดสินใจในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการว่าเป็นไปแผนงานก่อสร้างหรือไม่และทราบถึงภาพรวมของงานก่อสร้างทำให้สามารถทราบถึงต้นทุนระยะเวลาในการก่อสร้างและคุณภาพของงานก่อสร้าง มารายงานในรูปแบบกระดานคัมบังที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการแบบลีน ช่วยให้สามารถติดตามการทำงานได้ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้อง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างในการใช้ระบบคัมบังในการรายงาน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาแผนการก่อสร้างและข้อมูลที่จำเป็นในการรายงานการก่อสร้าง จากนั้นได้สัมภาษณ์เจ้าของบ้านเพื่อหาปัจจัยที่สำคัญในการรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างและให้คะแนนความสำคัญแต่ละปัจจัย สุดท้ายคือเลือกปัจจัยที่เจ้าของบ้านให้ความสำคัญ นำมาออกแบบกระดานคัมบังเพื่อรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างผ่านซอฟต์แวร์ ในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้