การศึกษาการขยายตัวของเมืองด้วยเทคนิควิธี random forest กรณีศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

  • จิรวัฒน์ จันทองพูน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • พัณณิตา ไล่สาม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • สัณห์ฤทัย แซ่หว่อง สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • พรนรายณ์ บุญราศรี สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
คำสำคัญ: การขยายตัวของเมือง, แรนดอมฟอร์เรส, การสำรวจระยะไกล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการขยายตัวของเมืองในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ครอบคลุมใน 3 ช่วงเวลา คือ ภาพถ่าย Landsat-5 ในปี พ.ศ. 2547 ภาพถ่าย Landsat8 ในปี พ.ศ. 2556 และภาพถ่าย Sentinel-2 ในปี พ.ศ. 2563 ด้วยเทคนิควิธี Random Forest และอนุกรมเวลา และทำการตรวจสอบความถูกต้องของ การจำแนกด้วยจากการลงสำรวจภาคสนามร่วมกับ google earth

จากผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 10.371 ตร.กม. หรือร้อยละ 28.21 ของพื้นที่ทั้งหมด ความถูกต้อง โดยรวมจากการจำแนกอยู่ที่ร้อยละ 80 ส่วนปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 20.039 ตร.กม. หรือร้อยละ 54.51 ของพื้นที่ทั้งหมด ความถูกต้องโดยรวมจากการจำแนกอยู่ที่ร้อยละ 85 และในปี พ.ศ. 2563 มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 20.589 ตร.กม. หรือร้อยละ 56.01 ของ พื้นที่ทั้งหมด ความถูกต้องโดยรวมจากการจำแนกอยู่ที่ร้อยละ 82 และผลสรุปของการศึกษาครั้งนี้พบว่า การขยายตัวของในระยะเวลา 16 ปี ของเทศบาล นครสงขลาและเทศบาลเขารูปช้าง มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเท่ากับ 10.218 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 27.80 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้