การศึกษาความยืดหยุ่นของระบบรางในประเทศไทย

  • ร้อยเอก สมิทธิภัทร คำประพันธ์ กองวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ธนินทร์ ชื่นมาลัย กองวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • Thomas H. Wakeman III Resilience Engineering Services (RES)
คำสำคัญ: การฟื้นตัวของระบบ, ระบบราง, เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน, ทฤษฎีกราฟ

บทคัดย่อ

ความยืดหยุ่นของระบบ หรือความสามารถในการฟื้นตัวกลายเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถอยู่รอดภายใต้สภาวะวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองที่นำมาใช้กับการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของระบบเครือข่ายรถไฟของไทย โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ความสามารถในการฟื้นตัวสำหรับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยนี้ได้มีการสร้างแบบจำลองโดยใช้ทฤษฎีกราฟ ผลการวิจัยพบว่าความยืดหยุ่นของระบบรถไฟของไทยสามารถวิเคราะห์ได้โดยการประเมินความถดถอยของประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบเมื่อถูกรบกวนจากเหตุการณ์ที่ลดทอนประสิทธิภาพของเครือข่าย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

Thomas H. Wakeman III, Resilience Engineering Services (RES)

Thomas H. Wakeman III is Principal and Senior Consultant at RES (Resilience Engineering Services) in New York, NY. Dr. Wakeman has extensive experience in transportation resilience, marine and navigation engineering, port development, and freight transportation planning. He was previously the Deputy Director of Davidson Laboratory and Program Director for the Maritime Systems Master’s Program at Stevens Institute of Technology for 11 years. For 13 years, he was employed by the Port Commerce Department, Port Authority of New York and New Jersey and for 24 years he worked for the United States Army Corps of Engineers, San Francisco and Sacramento Districts. He has a MS in Civil Engineering from University of California, Davis, MA in Marine Biology from San Francisco State University, and a doctorate of Engineering-Science from Columbia University, New York. His publications include co-editor of 2 books, book chapters, and more than 100 technical papers.

เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์