การศึกษาอุปสรรคที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้การจัดจ้างโครงการแบบบูรณาการในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย

  • สุริยวัชร พันธ์นรา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • แหลมทอง เหล่าคงถาวร
  • วัชระ เพียรสุภาพ
คำสำคัญ: การจัดจ้างโครงการแบบบูรณาการ, แบบจำลองข้อมูลอาคาร, Factor Analysis

บทคัดย่อ

เนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการก่อสร้างจึงมีความสำคัญ ซึ่งเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ยกระดับประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้างอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การจัดส่งโครงการแบบบูรณาการ (Integrated project delivery ; IPD) อย่างไรก็ตามในประเทศไทย IPD ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย การศึกษาอุปสรรคของการประยุกต์ใช้ IPD จึงมีความสำคัญ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อวิเคราะห์อุปสรรคที่ผลต่อการใช้ระบบการจัดจ้างโครงการแบบบูรณาการในประเทศไทย พร้อมหาวิธีแก้ไขปัญหาในอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อวิเคราะห์อุปสรรคดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1.คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงหลักการและประโยชน์ของ IPD เท่าที่ควร 2. โครงการต้องมีผู้ออกแบบที่เข้าใจถึงแบบจำลองข้อมูลอาคาร(BIM) และระบบการทำงานร่วมกัน 3. ประเทศไทยระบบ IPD ยังไม่แพร่หลาย กฎหมายในระบบนี้จึงยังไม่ครอบคลุม และ 4.บุคคลากรต้องมีความเข้าใจในระบบการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน ล้วนเป็นอุปสรรคที่มีความสำคัญมากต่อการประยุกต์ใช้ IPD ในประเทศไทย และเป็นอุปสรรคที่จำเป็นต้องแก้ไขก่อน เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้เข้าใจ และนำ IPD มาใช้ในโครงการก่อสร้างและยกระดับประสิทธิภาพของโครงการได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้