กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แรงยับยั้งการโก่งเดาะของเหล็กเส้น Download Download PDF