การศึกษาประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงาน กรณีศึกษา:โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่3 ช่วงเตาปูน-ท่าพระ

  • สิทธิโชค สุนทรโอภาส สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ภาคภูมิ ม่วงคำ
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การตรวจรับงานก่อสร้าง, โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 3 ช่วงเตาปูน-ท่าพระ

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 3 ช่วงเตาปูน-ท่าพระ  โดยทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ส่งผลในแต่ละด้านของการเบิกงวดงานและนำเสนอแนวทางป้องกัน การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบทั้งหมด 6 ด้าน คือ 1.ด้านบุคลากร 2.ด้านบริหารการจัดการ 3.ด้านการเงิน 4.ด้านวัสดุ 5.ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ และ 6.ด้านขั้นตอนการดำเนินงาน  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของงาน จำนวน 4 คน  กลุ่มที่ปรึกษาควบคุมงาน จำนวน 4 คน  และผู้รับเหมาก่อสร้าง 4 ฝ่าย แบ่งเป็น ฝ่ายควบคุมปริมาณ ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 16 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 24 คน  ผลการศึกษาประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานของโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพด้านบุคลากรอยู่ในลำดับที่ 1 ค่าเฉลี่ย 3.80  ลำดับที่ 2 ด้านบริหารการจัดการ ค่าเฉลี่ย 3.76  ลำดับที่ 3 ด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ยเป็น 3.70  ลำดับที่ 4 ด้านขั้นตอนการเบิกงวดงาน มีค่าเฉลี่ย 3.69  ลำดับที่ 5 ด้านบริหารการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.59 และ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย 2.69 เป็นลำดับสุดท้าย ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง