การประมาณสัดส่วนปริมาณจราจรจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางบนทางพิเศษ ด้วยข้อมูลจากระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

  • จิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • ศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • สโรช บุญศิริพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กร พวงนาค
  • จุฑาทิพย์ อาจหาญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: การประมาณจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางของการเดินทาง, ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ, ทางพิเศษ, การจับคู่

บทคัดย่อ

การประมาณจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของการเดินทางเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการวางแผนโครงข่ายของระบบการขนส่งและจราจร วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของการเดินทางที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ใช้ทาง ซึ่งจะมีข้อจำกัดของปริมาณผู้ให้สัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร ที่ไม่สามารถระบุยานพาหนะรายคันได้ และระบบ GPS ถึงแม้ว่าจะสามารถระบุยานพาหนะรายคันได้ แต่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ยานพาหนะทดสอบ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีประมวลผลภาพมีความก้าวหน้า และการอ่านป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติสามารถทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการจับคู่จุดเริ่มต้น-จุดปลายทางได้ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition, ALPR) ซึ่งเป็นระบบการอ่านป้ายทะเบียนของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่านจุดสังเกตและนำมาจับคู่ป้ายทะเบียนในตำแหน่งจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางที่สนใจ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่สนใจ และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องได้ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ งานวิจัยนี้พัฒนาวิธีการจับคู่ข้อมูลป้ายทะเบียน ที่อ่านได้จากระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติในการประมาณสัดส่วนจุดต้นทางและปลายทางบนทางพิเศษ และทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในอ่านป้ายทะเบียนและในการจับคู่ ได้แก่ ร้อยละสัดส่วนปริมาณจราจรที่ตรวจจับได้ของระบบ ALPR และความแม่นยำในการจับคู่ โดยเทียบกับการใช้การสังเกตจริงจากภาพวิดีโอ พบว่าวิธีการจับคู่ป้ายทะเบียนโดยใช้ข้อมูลจากระบบ ALPR มีค่าความแม่นยำสูง มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำมาประมาณสัดส่วนปริมาณจราจรที่จุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของการเดินทางได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
เพลิงศรีทองจ., ปัญญาชัยวัฒนากูลศ., รัตนปัญญากรเ., บุญศิริพันธ์ส., พวงนาคก., และ อาจหาญจ., “การประมาณสัดส่วนปริมาณจราจรจุดเริ่มต้น-จุดปลายทางบนทางพิเศษ ด้วยข้อมูลจากระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ”, ncce27, ปี 27, น. TRL27-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>