พฤติกรรมการรับแรงอัดของเสาสั้นประกอบไม้ยางพาราที่ถูกยึดด้วยตะปู

  • พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • ถาวร เกื้อสกูล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • อรุณ ลูกจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
คำสำคัญ: เสาประกอบสั้น, กำลังรับแรงอัด, ไม้ยางพารา

บทคัดย่อ

การประกอบไม้ยางพาราที่แปรรูปแล้ว เพื่อการใช้งานทางด้านวิศวกรรมโยธามีรูปแบบที่หลากหลาย การยึดด้วยตะปูเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ไม้ยางพาราที่ถูกยึดเข้าด้วยกันมีความแข็งแรงและสามารถรับกำลังได้ดีขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อศึกษารูปแบบการยึดไม้ยางพาราด้วยตะปูผ่านพฤติกรรมการรับแรงอัดเสาสั้นประกอบไม้ยางพารา โดยตัวอย่างเสาสั้นมีขนาดหน้าตัด 7.5
x7.5 ตารางเซนติเมตร ประกอบขึ้นจากไม้ยางพาราขนาดหน้าตัด 2.54 x 7.5 ตารางเซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จ านวน 3 ท่อน ซึ่งถูกยึดด้วยตะปูในรูปแบบที่แตกต่างกันแบ่งเป็น 4 รูปแบบ (จำนวนตะปูและจำนวนแถวในการยึดด้วยตะปูต่างกัน) การทดสอบกระทำภายในห้องปฏิบัติการด้วยการหาค่าคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลเบื้องต้นของไม้ยางพาราและทำการทดสอบเสาประกอบสั้นด้วยแรงกดอัดเพื่อหาค่าก าลังต้านทานแรงอัดและการการยุบตัวของเสาจนกระทั่งเกิดการวิบัติผลการศึกษาพบว่าเสาประกอบสั้นสามารถรับกำลังอัดตามแนวแกนได้มากขึ้น ตามจำนวนของตะปูที่ใช้ยึดเสาโดยค่ากำลังอัดสูงสุดคือ 24.32 กิโลนิวตัน และลักษณะการวิบัติของเสาตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการวิบัติแบบบดย่อย ซึ่งรายละเอียดจะอภิปรายในบทความนี้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-08-27
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้