การจัดการกำลังพลสำหรับงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายสถานที่ทำงาน : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

  • ชัชฎาพร อินทรสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • กวิน ตันติเสวี
คำสำคัญ: การบริหารโครงการ, โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, การจัดระดับทรัพยากร

บทคัดย่อ

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญในพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดโครงการลักษณะที่หน่วยงานรัฐได้ว่าจ้างผู้รับเหมาหลักมารับผิดชอบดำเนินงานก่อสร้างขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนกันหลายๆงาน โดยตั้งอยู่ในหลายพื้นที่และในเวลาเดียวกัน การจัดการกำลังพลโครงการที่มีลักษณะแบบนี้มีความยุ่งยากเพราะต้องคำนึงถึงระยะห่างของพื้นที่ก่อสร้าง การเดินทางขนส่งวัสดุ และลำดับเวลาในการก่อสร้าง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการกำลังพลในการทำงานแบบซ้ำๆในพื้นที่ที่ห่างไกลกัน โดยใช้โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 100 จุดในจังหวัดชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา งานวิจัยนี้ใช้หลักการซึ่งประยุกต์วิธีวิเคราะห์สายทางวิกฤต (Critical Path Method) และการปรับระดับทรัพยากร (Resource Leveling) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อจัดสรรกำลังพลในการติดตั้งระบบสูบน้ำให้สามารถส่งมอบโครงการได้ภายในระยะเวลา​  92  วัน​ และ ใช้ค่าแรงคนงานน้อยที่สุด งานวิจัยนี้ได้ปรับเปลี่ยนปัจจัยด้าน จำนวนชุดของช่าง และจำนวนคนงานต่อชุดช่าง 1 ชุด ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการติดตั้งระบบสูบน้ำ ผลการศึกษาพบว่ากรณีที่ดีที่สุดคือ​ ใช้ช่างจำนวน 10 ชุด และแต่ละชุดมีคนงาน 5 คนจะใช้เวลาทำงานทั้งหมด 88 วัน และมีค่าใช้จ่ายส่วนค่าแรงของโครงการเท่ากับ 18,664.59 บาทต่อการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 จุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้