พฤติกรรมการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นคอมโพสิต Metal deck ที่มีช่องเปิดภายใต้น้ำหนักบรรทุกคงค้าง และไฟไหม้

พฤติกรรมการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นคอมโพสิต Metal deck ที่มีช่องเปิดภายใต้น้ำหนักบรรทุกคงค้าง และไฟไหม้

  • สมฤทัย คงระกำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เวธนี ฤกษสโมสร
  • วิศรุตา ฤกษสโมสร
  • ภัคจิรา อ่อซ้าย
  • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
คำสำคัญ: แผ่นเหล็กม้วนชนิดบาง, ระบบพื้นคอมโพสิต, แผ่นเหล็กโครงสร้าง, น้้าหนักบรรทุกคงค้าง, ไฟ, คอนกรีตผสมวัสดุย่อย, ภาวะใช้งาน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการรับน้้าหนักของแผ่นพื้นคอมโพสิต Metal deck ที่มีช่องเปิดภายใต้น้้าหนักบรรทุกคงค้างและไฟไหม้ สำหรับคอนกรีตที่ใช้เททับบนแผ่นพื้น Metal deck จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ คอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติทั่วๆ ไป และคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษ คอนกรีตย่อย ซึ่งมันส่งผลดีในด้านการใช้วัสดุทดแทน ทั้งในด้านคุณสมบัติ ด้านก้าลังของคอนกรีตผสมจากมวลรวมจากเศษคอนกรีตขึ้นอยู่กับก้าลังของเศษคอนกรีต การให้น้้าหนักบรรทุกคงค้างและไฟไหม้ โดยการตรวจวัด
ระหว่างเวลากับอุณหภูมิ และ การแอ่นตัวกับการให้น้้าหนักบรรทุกคงค้าง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการทนไฟ ประกอบด้วยคุณสมบัติของคอนกรีตประกอบด้วย ประเภท และ คุณสมบัติของพื้นเหล็ก คานเหล็ก การยึดรั้ง และ พฤติกรรมเชิงประกอบ(Composite Action) การเกิดไฟไหม้ในแต่ละ ครั้งจะมีอุณหภูมิ 600°C - 1000°C โดยเหล็กภายในอาคารสามารถหลอม
ละลายภายใต้อุณหภูมิ1500°C

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้