คุณสมบัติกำลัง ความต้านทานคลอไรด์และความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีตเสริมเส้นใยพลาสติกโลหะ

  • กนกวรรณ ทองพยุง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บุษยกานต์ แก้วแก่นฟ้า
  • อัญชนา กิจจานนท์
  • ลีน่า ปรัก
  • ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
  • ทวีชัย สำราญวานิช
คำสำคัญ: คอนกรีต, เส้นใยพลาสติกโลหะ, กำลัง, ความต้านทานคลอไรด์, ความต้านทานไฟฟ้าที่ผิว

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาการใช้ขยะพลาสติกโลหะเป็นเส้นใยในคอนกรีต โดยใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นวัสดุประสานหลักและใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40 ทำการศึกษาปริมาณเส้นใยพลาสติกโลหะร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 โดยปริมาตรของคอนกรีต และความยาวเส้นใย 20 mm และ 40 mm โดยที่ความกว้างเส้นใย 2 mm ทำการหล่อตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด กำลังดึงแบบผ่าซีกและกำลังดัดที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7 28 และ 56 วัน และทดสอบความต้านทานคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมดและความต้านทานไฟฟ้าที่ผิว จากผลการศึกษาพบว่า การใช้เส้นใยพลาสติกโลหะทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผสมเส้นใยพลาสติกโลหะ คอนกรีตผสมเส้นใยพลาสติกโลหะร้อยละ 0.5 มีกำลังดึงแบบผ่าซีกและกำลังดัดมากที่สุด ในขณะที่คอนกรีตผสมเส้นใยพลาสติกโลหะร้อยละ 1.0 มีการแทรกซึมคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมดต่ำที่สุดและความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวสูงที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
How to Cite
[1]
ทองพยุงก., แก้วแก่นฟ้าบ., กิจจานนท์อ., ปรักล., เชื้อสวัสดิ์ธ., และ สำราญวานิช ท., “คุณสมบัติกำลัง ความต้านทานคลอไรด์และความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีตเสริมเส้นใยพลาสติกโลหะ”, ncce27, ปี 27, น. MAT36-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้