การพัฒนาวัสดุชั้นทางจากวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพครั้งที่สองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน

  • อวัช วิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
คำสำคัญ: การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่, การปรับปรุงคุณภาพครั้งที่สองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชันร่วมกับซีเมนต์, กำลังรับแรงอัดแกนเดียว, , กำลังรับแรงดัด, ความสามารถในการดูดซึมน้ำ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาวัสดุชั้นทางผ่านกระบวนการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ ซึ่งวัสดุที่ได้รับการพัฒนาในงานวิจัยนี้เป็นการนำวัสดุชั้นทางเดิมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพครั้งที่หนึ่งด้วยซีเมนต์มาใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพครั้งที่สองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชันร่วมกับซีเมนต์ โดยจากผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว กำลังรับแรงดัด และความสามารถในการดูดซึมน้ำของวัสดุตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนานี้เปรียบเทียบกับวัสดุควบคุมที่มีปริมาณการผสมซีเมนต์ที่เท่ากัน พบว่าการผสมแอสฟัลต์อิมัลชันร่วมกับซีเมนต์สามารถช่วยให้วัสดุชั้นทางมีสมบัติทางกลและสมบัติด้านการต้านการดูดซึมน้ำที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับการผสมเฉพาะซีเมนต์ โดยจากผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาวัสดุชั้นทางผ่านกระบวนการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพครั้งที่สองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชันร่วมกับซีเมนต์ ซึ่งสามารถนำวัสดุที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วมาเป็นวัสดุต้นแบบในการประยุกต์ใช้เพื่อการซ่อมแซมและการก่อสร้างถนนในประเทศไทยต่อไปจำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>