กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของเส้นใยมะพร้าวต่อกำลังของมอร์ต้าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน Download Download PDF