การตอบสนองพลวัตเชิงเส้นภายใต้แรงกระทำแบบไม่เสถียรด้วยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม

  • ปวริศ โปษยะนันทน์
  • ปฏิภาณ จันทรวิชิต
  • Damang Dy
  • ยศ สมพรเจริญสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จ.กรุงเทพฯ
คำสำคัญ: เครือข่ายประสาทเทียม, ผลการตอบสนองพลวัตเชิงเส้น, การกระตุ้นแบบไม่เสถียร, ทฤษฎีการประมาณสากล, การวิเคราะห์แบบสุ่ม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ เพื่อนำเสนอแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม (ANN) มาใช้เป็นแบบจำลองตัวแทนสำหรับการหาผลการตอบสนองพลวัตของโครงสร้างโครงข้อแข็งรับแรงเฉือนภายใต้การกระตุ้นแบบไม่เสถียรอันเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เครือข่ายประสาทแบบป้อนข้อมูลไปข้างหน้าหลายชั้นได้ประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมของเครือข่ายประสาทเทียมสำหรับการส่งถ่ายจำนวนของการกระตุ้นแบบไม่เสถียรที่มีจำนวนมากที่ได้รับการสร้างบนพื้นฐานทฤษฎีการประมาณสากลเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปสู่ข้อมูลส่งออกของการวิเคราะห์ผลการตอบสนองพลวัตแบบสุ่ม แนวคิดที่นำเสนอและกระบวนการในการคำนวณได้แสดงผ่านการวิเคราะห์ช่วงเวลาของระบบพลวัตเชิงเส้นอย่างง่ายที่มี 3 องศาอิสระและถูกกระทำด้วยการกระตุ้นการเคลื่อนที่
ของพื้นดินแบบไม่เสถียร จากผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่ได้มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระเบียบวิธีการที่นำเสนอในพจน์ของเวลาคำนวณและความแม่นยำ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้