การศึกษาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนสำหรับโครงการก่อสร้าง

  • ยุทธนา เกาะกิ่ง ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง, คณะเทคโนโลยีและการ จัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
คำสำคัญ: ลักษณะบุคคล, แผนงานก่อสร้าง, การใช้แผนงาน, โครงการก่อสร้าง, การจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 6 ด้าน สัมพันธ์กับการใช้แผนงานในโครงการ 7 หัวข้อ มีผู้ตอบ แบบสอบถาม 517 คน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 69.05 น้อยที่สุดปริญญาเอกร้อยละ 0.97 เป็นพนักงานส่วนใหญ่  ร้อยละ 46.03 อายุงานส่วนใหญ่ 1-5 ปี ร้อยละ 24.95 น้อยที่สุด 16-20 ปี ร้อยละ 14.51 ผู้มีอายุงานมากจะมีสัดส่วนที่อยู่ในโครงการ มากขึ้นตามมูลค่าโครงการ แผนงานที่ใช้มากที่สุดคือแผนงานวิธี Bar Chart ร้อยละ 46.00 ส่วนแผนงานวิธี Critical Path Method ร้อยละ 25.10 แต่วิธีนี้จะมีสัดส่วนการใช้สูงขึ้นตามมูลค่าโครงการ การใช้แผนงานตามช่วงเวลาโครงการ พบว่าช่วงจัดทำโครงการและช่วงประมูลงาน ฝ่ายเจ้าของโครงการมีการใช้แผนสูงกว่าผู้รับจ้าง แต่ช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างและช่วงก่อสร้าง ฝ่ายผู้รับจ้างจะใช้แผนงานมากกว่าฝ่ายเจ้าของโครงการ การใช้แผนงานในการจัดการโครงการพบว่าจะมีการใช้แผนงานสูงสุดใน 3 เรื่องแรก คือ 1. ใช้ควบคุมระยะเวลาโครงการ มากกว่าร้อยละ 85.00 2. ใช้จัดทำแผนปฏิบัติงาน มากกว่าร้อยละ 75.00 3. ใช้รายงานความก้าวหน้า มากกว่าร้อยละ 70.00 และผู้รับจ้างจะใช้แผนสูงกว่าฝ่ายเจ้าของโครงการในทุกด้าน เมื่อโครงการก่อสร้างมีมูลค่าโครงการมากขึ้นฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่าย ผู้รับจ้างจะมีการใช้แผนงานเพื่อการจัดการโครงการ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง