กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจะจ่ายเพื่อลดความสูญเสีย ของความพิการจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF