การศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของมอร์ตาร์สดที่ผสมกับ เศษลวดสลิง เม็ดเซรามิกส์ และยางรถยนต์ใช้ในงานการซ่อมแซมผิวหน้าของคอนกรีต

  • ศุภกร ประพัสสร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • รัตชัยน์ สลับศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คำสำคัญ: มอร์ตาร์, ซีเมนต์ประเภทที่ 1, เศษลวงสลิง, เม็ดเซรามิกส์, เศษยางรถยนต์

บทคัดย่อ

 บทความนี้นำเสนองานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรม คุณสมบัติของมอร์ตาร์ที่ผสมวัสดุพิเศษ ได้แก่ เศษลวดสลิง เม็ดเซรามิกส์ และยางรถยนต์ เพื่อนำมา ปรับปรุงสมบัติของมอร์ตาร์ ได้แก่ ความต้องการน้ำ ความสามารถในการไหล การทดสอบหาความต้านทานแรงอัด โดยได้ทำการทดสอบมอร์ตาร์ควบคุม สูตร C1-S20 ที่ใช้ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 เปรียบเทียบกับ มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ขนาดทรายต่างกัน มอร์ตาร์ที่ผสมเศษลวดสลิงขนาด 10 ถึง 30 มิลลิเมตร มอร์ตาร์ที่ผสมเม็ดเซรามิกส์ และมอร์ตาร์ผสมยางรถยนต์ที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ผลการศึกษาพบว่า มอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภท ที่ 1 พบว่าเมื่อทรายมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ความสามารถในการไหลเพิ่มขึ้น และความต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้น มอร์ตาร์ที่ผสมเศษ ลวดสลิง เมื่อปริมาณลวดสลิงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการน้ำลดลง ความสามารถในการไหลลดลง และความต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้น มอร์ตาร์ที่ผสมเม็ด เซรามิกส์ เมื่อปริมาณเม็ดเซรามิกส์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการน้ำลดลง ความสามารถในการไหลเพิ่มขึ้น และความต้านทานแรงอัดลดลงและมอร์ตาร์ที่ ผสมยางรถยนต์ เมื่อปริมาณยางรถยนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการน้ำลดลง ความสามารถในการไหลลดลง และความต้านทานแรงอัดลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง