การทำนายอุณหภูมิภายในหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

  • ณัฐนุช พูนปาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชนะชัย ทองโฉม
คำสำคัญ: การวิเคราะห์อุณหภูมิ, อัตราการทนไฟ, คาน, แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้ว, ไฟไหม้

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้ประยุกต์หลักการวิเคราะห์อุณหภูมิในสภาวะชั่วครู่แบบไร้เชิงเส้น 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อศึกษาการกระจายอุณหภูมิของคานคอนกรีตแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใย โดยการศึกษาเป็นการศึกษาผ่านแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้โปรแกรม ANSYS โดยสร้างแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เปรียบเทียบกับผลการทดสอบในอดีตของ Abbasi และ Hogg (2004) และ Rafi (2007) และ แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในอดีตของ Kodur และคณะ (2013) ผลการวิเคราะห์จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา และอุณหภูมิวิกฤติ โดยค่าของอุณหภูมิวิกฤติที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะใช้ค่าอุณหภูมิวิกฤติของแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนเท่ากับ 300°C และ 360°C ตามลำดับ ผล
การวิเคราะห์พบว่า ค่าการวิเคราะห์การกระจายตัวอุณหภูมิใกล้เคียงกับผลการทดสอบและแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในอดีต และทำการศึกษาผลกระทบของความร้อนตามคุณสมบัติของคอนกรีตที่แตกต่างกัน การสร้างแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมแท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแบบ 2 มิติ และ 3 มิติมีค่าใกล้เคียงกัน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้