กำลังของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าชีวมวลและสารละลายอัลคาไลน์

  • อัครพัชร์ อมรเวชรัตน์
  • เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
  • วรวิทย์ โพธิ์จันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ: ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐาน, เถ้าชีวมวล, สารอัลคาไลน์, กำลังอัดแกนเดียว, ความต้านทานแรงดึงทางอ้อม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้วยเถ้าชีวมวลและสารละลายอัลคาไลน์ เถ้าชีวมวลเป็นผลพลอยได้จากโรงงานไฟฟ้า จ.สงขลา สารอัลคาไลน์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ งานวิจัยนี้ใช้อัตราส่วนดินลูกรังไม่ผ่านมาตรฐานต่อเถ้าชีวิมวลเท่ากับ 70:30 และปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 0, 10, 15, และ 20 ของปริมาณความชื้นที่เหมาะสม กำลังอัดแกนเดียว และความต้านทานแรงดึงทางอ้อมของตัวอย่างทดสอบที่อายุ 7 วัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากำลังอัดแกนเดียวและกำลังรับแรงดึงทางอ้อมของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้วยเถ้าชีวมวลและสารอัลคาไลน์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น กำลังอัดแกนเดียวสูงสุดและกำลังรับแรงดึงทางอ้อมสูงสุดของดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้วยเถ้าชีวมวลและสารอัลคาไลน์มีค่าเท่ากับ 683.25, 697.15 kPa และ 342.25, 365.67 kPa ที่ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ร้อยละ 20

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>