แผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมเส้นใยทะลายปาล์มเพื่อการป้องกันความร้อน

  • ฟิตตรี ยูโซ๊ะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
  • ลุฏฟี ดอเลาะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
  • ซามียะห์ สะมะแอ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
  • กฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
  • อรรคเดช อับดุลมาติน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
  • เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์
คำสำคัญ: แผ่นฝ้าเพดาน, แผ่นยิปซัม, เส้นใยปาล์มน้ำมัน, ฉนวนกันความร้อน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมบัติการป้องกันความร้อนของแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมเส้นใยทะลายปาล์ม โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล ศึกษาการนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานยิปซัม กำหนดอัตราส่วนของปูนยิปซัมพลาสเตอร์ต่อน้ำเท่ากับ 1:0.7 และแทนที่เส้นใยทะลายปาล์มในอัตรา 0, 3, 4, และ 5% โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นแผ่นฝ้าเพดาน ขนาด 30 x 30 x1 เซนติเมตร และ 40 x 30 x 1 เซนติเมตร ทำการทดสอบแผ่นต้นแบบตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 ใช้แผ่นฝ้าเพดานในการทดสอบที่อายุ 7 และ 14วัน ผลการทดสอบพบว่า แผ่นฝ้าเพดานที่มีปริมาณเส้นใยทะลายปาล์มมากจะมีแรงกดตามยาว แรงกดตามขวางและการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี อย่างไร
ก็ตามการทดสอบตัวอย่างแผ่นฝ้าเพดานอัตราส่วนที่มีเส้นใยทะลายปาล์มในปริมาณ 4% เป็นอัตราการแทนที่เส้นใยทะลายปาล์มที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่าในการรับแรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวางมากที่สุด นอกจากนี้ความสามารถในการป้องกันความร้อนจะแปรผกผันกับปริมาณการแทนที่ของเส้นใยทะลายปาล์ม โดยการใช้เส้นใยทะลายปาล์มในปริมาณ 5 % มีความสามารถในการลดความร้อนสูงที่สุด แต่ยังต้องการการพัฒนาคุณสมบัติต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-07
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้