กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ Download Download PDF