การปรับปรุงขั้นตอนในการก่อสร้างวางท่อประปา และการวางแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าด้วยวิธี RSM เพื่อลดข้อร้องเรียนจากประชาชน

  • นนทกร เอกวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วรรณวิทย์ แต้มทอง
คำสำคัญ: การประเมินราย 5 นาที, ผลิตภาพงานก่อสร้าง, การวางแผนงานแบบซ้ำ

บทคัดย่อ

การประปานครหลวงผลิต ให้บริการจำหน่ายน้ำประปาสู่ประชาชน โดยระหว่างกระบวนการในการสูบจ่าย และลำเลียงน้ำ มีปริมาณน้ำที่สูญเสีย เกิดขึ้นจากท่อประปาแตกรั่วเป็นสาเหตุหลัก จึงมีนโยบายวางท่อประปาใหม่ทดแทนในพื้นที่นั้น ๆ โดยการวางท่อประปาใหม่ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนมากมาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการก่อสร้างวางท่อประปารวมถึงวางแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับขั้นตอน การก่อสร้างที่ปรับปรุง เพื่อลดข้อร้องเรียนจากประชาชน และเพิ่มผลิตภาพในงานก่อสร้าง โดยเริ่มต้นเก็บข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนในรอ บ 6 เดือน ช่วง1 พ.ค.64 ถึง 1 พ.ย. 64 วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปปรับปรุงขั้นตอนในการก่อสร้างวางท่อประปา กรณีศึกษา คือ โครงการวางท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียซอยบางกร่าง 30 จังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลผลิตภาพงานก่อสร้าง ด้วยวิธีการประเมินราย 5 นาที เพื่อ
ปรับปรุงผลิตภาพงานก่อสร้าง วิเคราะห์สถิติงานก่อสร้างต่อวัน เพื่อวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีการวางแผนงานก่อสร้างแบบซ้ำ (RSM) ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้ว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้