กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามล าดับชั้นและแบบจ าลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค ในการคัดเลือก รูปแบบทางแยกต่างระดับบนทางหลวงแผ่นดิน: กรณีศึกษา แยกทางหลวงหมายเลข 12 ตัดทางหลวงชนบท มห. 4040 Download Download PDF