แนวคิดการบำรุงปกติงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ชิตณุพงศ์ ชัยสุขนิพัทธ์ กรมทางหลวงชนบท
  • พรหมนรินทร์ เงาสุมาตย์
  • ทวีศักดิ์ ปานจันทร์
  • ณัฐวุฒิ เสียงแจ้ว
  • ณรงค์ คู่บารมี
คำสำคัญ: การบำรุงปกติงานทาง, ทางหลวงท้องถิ่น, แนวคิด, การจัดสรรงบประมาณประจำปี

บทคัดย่อ

ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ระยะทางรวมกว่า 597,667 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 80 ของทาง หลวงทั้งหมดในประเทศ ทางหลวงท้องถิ่นเหล่านี้มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ และเข้าถึงพื้นที่ชุมชน ในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของการพัฒนาในด้านการคมนาคมของประเทศ การบำรุงรักษาทางหลวง ท้องถิ่นเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำให้ทางหลวงท้องถิ่น เหล่านี้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการลด งบประมาณซ่อมบำรุงรักษา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

การบำรุงปกติงานทาง หรือ Road routine Maintenance เช่น งาน ซ่อมแซมหลุมบ่อ และงานตัดหญ้าข้างทาง และงานทำความสะอาดระบบ ระบายน้ำ โดยไม่ละเลยปัญหาเล็กน้อยที่จะส่งผลให้ถนนเกิดความเสียหาย เป็นกระบวนการเริ่มต้นของงานซ่อมบำรุงที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ ทางหลวงท้องถิ่น และช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายลุกลาม การบำรุงปกติก่อนที่ถนนจะเกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ถนน อยู่ในสภาพดี บทความนี้เสนอองค์ความรู้การบำรุงปกติงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้