แบบจำลองโครงสร้างจุดต่อคาน-เสา สำหรับโครงสร้างชั้นวางสินค้าเหล็กขึ้นรูปเย็นแบบสูงพิเศษ

  • ณัฐพล บุญสุริยพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย
  • วงศา วรารักษ์สัจจะ
  • สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
  • ชัยณรงค์ อธิสกุล
คำสำคัญ: โครงสร้างชั้นวางสินค้า, เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น, จุดต่อคานเสา, ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้งานชั้นวางสินค้าที่มีความสูงเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Storage and Retrieval System, ASRS) โครงสร้างประเภทนี้อาศัยจุดต่อแบบกึ่งยึดแน่น (Partially Restrained Connection) ในการยึดเสาเข้ากับคานเหล็ก การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้แบบจำลองโครงสร้างที่สามารถจำลองพฤติกรรมการรับแรงดัดของจุดต่อระหว่างคานและเสาที่เหมาะสม  งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองจุดต่อโครงสร้างสำหรับใช้ในการออกแบบชั้นวางสินค้าที่ผลิตจากเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น โดยมุ่งเน้นไปที่แบบจำลองส่วนจุดต่อคานและเสาของชั้นวางสินค้า การศึกษาประกอบไปด้วยการรวบรวมผลการทดสอบจากการศึกษาในอดีต และนำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการทำนายพฤติกรรมการรับแรงดัดจุดต่อคาน-เสาของโครงสร้าง ที่พัฒนาโดยสมการทางคณิตศาสตร์และกระบวนการทางสถิติ เมื่อนำแบบจำลองโครงสร้างจุดต่อคาน-เสาที่เสนอ ไปใช้ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง พบว่าพฤติกรรมจุดต่อที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง จึงสรุปได้ว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการออกแบบและประเมินพฤติกรรมโครงสร้างชั้นวางสินค้าได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite
[1]
บุญสุริยพันธ์ณ., อยู่ประเสริฐชัยเ., วรารักษ์สัจจะว., ลีลาทวีวัฒน์ส., และ อธิสกุลช., “แบบจำลองโครงสร้างจุดต่อคาน-เสา สำหรับโครงสร้างชั้นวางสินค้าเหล็กขึ้นรูปเย็นแบบสูงพิเศษ”, ncce27, ปี 27, น. STR42-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>