การศึกษาความพึงพอใจในการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง และรถไฟดีเซล-ราง สายตะวันออก สถานีลาดกระบัง

  • ปุญนภัส บุราคร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำสำคัญ: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์, รถไฟดีเซลราง สายตะวันออก, ระดับการตัดสินใจใช้บริการ, การวิเคราะห์ข้อมูล Welch t-test, การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง และรถไฟดีเซลราง สายตะวันออก สถานีลาดกระบัง โดยการศึกษาแบ่งเป็น 5 ส่วน จำแนกข้อมูลส่วนแรกตามปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนที่สองพฤติกรรมการใช้บริการ ข้อมูล ส่วนที่สามระดับการตัดสินใจใช้บริการ ข้อมูลส่วนที่สี่การประมวลผลการทดสอบด้วย Welch t-test และข้อมูลส่วนที่ห้าวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 การวิเคราะห์ข้อมูล Welch t-test ใช้ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจำนวนประชากร การวิเคราะห์ One-Way ANOVA ใช้ข้อมูลการสำรวจของสองกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการเพศหญิง มีจำนวนมากที่สุด 62% ช่วงอายุ 25 – 34 ปี มีมากที่สุด 35% ระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด 67% อาชีพพนักงานเอกชนมีมากที่สุด 45% รายได้ 10,001 – 25,000 บาท มีมากที่สุด 50% ปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการที่ผู้ใช้บริการยินดีใช้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีทั้งการเข้าถึง, ความสะดวกสบาย, ความสะอาด, ความรวดเร็ว, การประชาสัมพันธ์, การร้องเรียน/การติดต่อสื่อสาร และความชัดเจนของป้ายบอกทางคือ ส่วนปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการที่ผู้ใช้บริการยินดีใช้บริการของรถไฟดีเซลราง สายตะวันออก มีเพียงด้านราคาที่พึงพอใจในการจ่ายค่าบริการ อย่างไรก็ดีผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเจาะจงลักษณะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้ และปัจจัยด้านราคาส่งผลมากที่สุดในการเลือกใช้บริการในอนาคตเมื่อเราทราบข้อดี / เสียในการให้บริการ บริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการ สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแรงดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
บุราครป., “การศึกษาความพึงพอใจในการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง และรถไฟดีเซล-ราง สายตะวันออก สถานีลาดกระบัง”, ncce27, ปี 27, น. TRL32-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์