แผ่นซีเมนต์มอร์ตาร์พิมพ์ลายผสมทรายทะเล

  • ถาวร เกื้อสกูล สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • จรูญ เจริญเนตรกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
คำสำคัญ: คอนกรีตพิมพ์ลาย, ทรายทะเล, อัตราส่วนผสมมอร์ตาร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการนำทรายทะเลมาใช้ในงานซีเมนต์มอร์ตาร์พิมพ์ลาย มีอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ต่อทรายทะเลเท่ากับ 30:70, 40:60, 50:50, 60:40 และ 70:30 โดยน้ำหนัก และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.40 โดยทดสอบสมบัติทางกลด้วยการหาค่าการรับกำลังอัดของมอร์ตาร์ ที่อายุการบ่ม 28 วัน พบว่า อัตราส่วน 70:30 สามารถรับกำลังอัดได้สูงสุดเท่ากับ 49.35 เมกะปาสคาล รองลงมาคือ 60:40 รับกำลังอัดได้เท่ากับ 47.32 เมกะปาสคาล อัตราส่วนที่รับกำลังอัดได้น้อยที่สุดคือ 30:70 รับกำลังอัดได้เท่ากับ 28.45 เมกะปาสคาล จากการตรวจพินิจคุณภาพตัวอย่างพบว่าลักษณะของพื้นผิวแผ่นซีเมนต์มอร์ตาร์พิมพ์ลายผสมทรายทะเลที่อัตราส่วน 60:40 มีความสวยงามของผิวมากที่สุด รองลงมาคือ 50:50 และ 30:70 ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำและทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดตามขวางของอัตราส่วนผสมซีเมนต์มอร์ตาร์พบว่ามีเพียงที่อัตราส่วนผสม 50:50 มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ มอก.826-2531 จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะนำมาใช้เป็นอัตราส่วนผสมของมอร์ตาร์สำหรับทำแผ่นพื้นซีเมนต์มอร์ตาร์พิมพ์ลาย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-07
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง