การวิเคราะห์ระบบขนส่งและการจัดการวัสดุคงคลังและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อภายในโรงพยาบาล

-

  • ทักษ์ดนัย ขัตติยะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
คำสำคัญ: โลจิสติกส์โรงพยาบาล, การจัดการสินค้าคงคลัง, การขนส่งเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, การวิเคราะห์สินค้าคงคลังแบบเอบีซี, การหาปริมาณการสั่งซื้อขนาดประหยัด

บทคัดย่อ

การจัดการระบบวัสดุคงคลังและขนส่งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ทั้งเวชภัณฑ์ที่ใช้แล้วและที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว นับเป็นความท้าทายหลักในการจัดการระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล ซึ่งในประเทศไทยกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรฐานของสมาคมการควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนอกจากจะต้องคำนึงถึงความเพียงพอต่อการใช้งาน และลดต้นทุนการเก็บรักษาตามแนวทางการจัดการวัสดุคงคลังโดยปกติแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจากการขนส่งเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อร่วมกับการสัญจรของประชาชนทั่วไปภายในโรงพยาบาล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวทางจัดการระบบการเบิกจ่ายวัสดุและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยใช้หลักการวิเคราะห์สินค้าคงคลังแบบเอบีซี (ABC Inventory Analysis) ในการจำแนกความสำคัญของวัสดุและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ รวมทั้งการวิเคราะห์ปริมาณวัสดุและเวชภัณฑ์คงคลังร่วมกับระยะห่างของช่วงเวลาสั่งซื้อที่ประหยัดภายใต้ความต้องการที่ไม่แน่นอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจปริมาณความต้องการใช้วัสดุและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจนกระทั่งถึงหอผู้ป่วย พบว่า สามารถนำมาใช้วางแผนออกแบบกระบวนการขนส่งและจัดการวัสดุคงคลังและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโดยให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>