มูลค่าความเต็มใจจะยอมรับเงินชดเชยจากผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบิน โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  • พรปวีณ์ โคตรชมภู
  • ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
คำสำคัญ: ความเต็มใจจะยอมรับเงินชดเชย, วิธีการประเมินมูลค่าทางตรงภายใต้ตลาดสมมติ, ผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบิน

บทคัดย่อ

เสียงจากเครื่องบินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมและความชัดเจนในกระบวนการชดเชยของท่าอากาศยานต่อประชาชน ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการหามูลค่าที่เป็นตัวเงิน (Monetary value) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะรับเงินชดเชยจากผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าทางตรงภายใต้ตลาดสมมติ (Contingent valuation method) โดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ จากผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยมูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับเงินชดเชย คิดเป็น 1,315 บาทต่อคนต่อเดือน ผลการศึกษาที่ได้สามารถสะท้อนถึงมูลค่าความต้องการเงินชดเชยที่แท้จริงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

พรปวีณ์ โคตรชมภู

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้