การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในก่อสร้าง โดยประยุกต์เทคนิคลีน

  • เอกวิทย์ เอี้ยงการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
  • พรพจน์ นุเสน
  • มานพ แก้วโมราเจริญ
คำสำคัญ: การจัดซื้อจัดจ้าง, การก่อสร้างแบบลีน, แนวคิดลีน

บทคัดย่อ

การทำงานก่อสร้างของผู้รับเหมาในบางกรณีประสบปัญหาไม่สามารถควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนของโครงการได้ อันเนื่องมาจากการบริหาร จัดการงบประมาณที่ผิดพลาด ทำให้ผู้รับเหมาต้องสูญเสียรายได้ หรือได้กำไรที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำงาน งานวิจัยฉบับนี้จะนำเทคนิคลีนมาใช้เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อค้นหากระบวนการที่สูญเปล่าและหาแนวทางจัดการระบบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปรียบเทียบจำนวนขั้นตอนระหว่างระบบจัดซื้อจัดจ้างเดิมกับหลังนำลีนมาประยุกต์ใช้ บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบโดยใช้ลีนดังนี้ 1. สร้างผังแสดงการทำงานแบบเดิมเพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้งานเกิดปัญหา 2.นำลีนมาช่วยสร้างระบบใหม่โดยลดความซ้ำซ้อนลง 3.จัดหาพัสดุให้เพียงพอต่อการทำงานแบบงวดต่องวด ผลวิจัยพบว่าสามารถลดขั้นตอนย่อยลง 12 ขั้นตอน และลดเวลารอคอยจากกระบวนการสั่งซื้อพัสดุด้วยเวลาที่ลงเหลือเพียง 75.5 ชั่วโมง จากเดิม242 ชั่วโมง 25 นาที ลดค่าความสูญเปล่าคิดเป็นร้อยละ 68.86

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>