กำลังรับแรงอัดของโฟมจีโอโพลีเมอร์ทำจากเถ้าลอยและผงอลูมิเนียม

  • คำภี จิตชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ณัฐพล ฐาตุจิรางค์กุล
  • นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
คำสำคัญ: โฟมจีโอโพลีเมอร์, เถ้าลอย, ผงอลูมิเนียม

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษากำลังรับแรงอัดของโฟมจีโอโพลีเมอร์ทำจากเถ้าลอยและผงอลูมิเนียมในปริมาณ 0, 0.4, 0.8, และ 1.0 % ของน้ำหนักเถ้าลอย ใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 โมล ในการกระตุ้นจีโอโพลีเมอร์ ใช้อัตราส่วนของเหลวต่อเถ้าลอย 0.5 โฟมจีโอโพลีเมอร์ผ่านการอบแห้งที่ อุณหภูมิ 55 °C, 60 °C 65 °C, 70 °C, และ 75 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โฟมจีโอโพลีเมอร์ที่ใส่ผงอลูมิเนียม 0.4 – 1.0 % ให้หน่วยน้ำหนักแห้งประมาณ 1,700 – 1,800 kg/m3 ผลการทดสอบพบว่ากำลังรับแรงอัดอยู่ระหว่าง 2.01 MPa ถึง 6.6 MPa ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบแห้งที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 55 °C ถึง 60 °C การดูดซึมน้ำอยู่ระหว่าง 10 % ถึง 21% โดยน้ำหนัก ซึ่งมีอัตราการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นตามหน่วยน้ำหนักแห้งที่ลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้