แรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สอง

  • ศลิษา เปลี่ยนดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.สยาม
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ความคาดหวัง, ปริญญาที่สอง

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งที่การค้นหาแรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาที่สองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้สำรวจผู้ลงทะเบียนเรียนปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นปริญญาตรีใบที่สอง จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการจัดเรียงลำดับ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจที่สำคัญคือนักศึกษาต้องการนำวุฒิการศึกษาไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจของตนเอง ต้องการต่อยอดจากเดิมที่งานวิศวกรรมด้านอื่นๆไปสู่งานในสาขาวิศวกรรมโยธาด้วย ความคาดหวังการเรียนรู้ที่สำคัญคือเนื้อหาที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานภาคปฏิบัติได้จริง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโยธากับการศึกษา