ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของหน่วยแรงทีสำหรับรอยร้าววงกลมในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์ไอโซทรอปิกยืดหยุ่นภายใต้แรงกระทำความร้อน

  • อภิสิทธิ์ ตุ้ยสา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • ธนดล จันทร์โคตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • วีรพร พงศ์ติณบุตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ยโสธร ทรัพย์เสถียร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
  • ทศพร ประเสริฐศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: รอยร้าววงกลม, ทรานเวอร์สลีย์ไอโซทรอปิก, หน่วยแรงที, อุณหภูมิแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลเฉลยรูปแบบปิดของหน่วยแรงทีของรอยร้าววงกลมในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์ไอโซทรอปิกยืดหยุ่นเชิงเส้นไร้ขอบเขตสามมิติภายใต้แรงกระทำความร้อน ผลเฉลยกรณีมีอุณหภูมิแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอกระทำที่ผิวรอยร้าวถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้ผลเฉลยแม่นตรงของสนามหน่วยแรงที่มีอยู่ในอดีตร่วมกับสูตรที่ได้จากการกระจายสนามหน่วยแรงบริเวณใกล้ขอบรอยร้าว และการหาค่าอนุพันธ์และการหาลิมิตทำให้ได้ผลเฉลยของหน่วยแรงทีในรูปฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น ตัวอย่างการคำนวณเชิงตัวเลขบ่งชี้ว่า หน่วยแรงทีภายใต้แรงกระทำความร้อนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุ ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ที่ได้นี้สามารถนำมาใช้เป็นผลเฉลยอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวในกรณีอื่นๆ ได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
ตุ้ยสาอ., จันทร์โคตรธ., ฉัตรตันใจป., พงศ์ติณบุตรว., ทรัพย์เสถียรย., และ ประเสริฐศรีท., “ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของหน่วยแรงทีสำหรับรอยร้าววงกลมในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์ไอโซทรอปิกยืดหยุ่นภายใต้แรงกระทำความร้อน”, ncce27, ปี 27, น. STR02-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง