การศึกษาวิธีซ่อมแซมบ้านไม้พื้นถิ่น ย่านเมืองเก่าสกลนคร

การศึกษาวิธีซ่อมแซมบ้านไม้พื้นถิ่น ย่านเมืองเก่าสกลนคร

  • จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ปกรณ์ พัฒนานุโรจน
คำสำคัญ: การซ่อมแซม, บ้านไม้พื้นถิ่น, ย่านเมืองเก่าสกลนคร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพบ้านไม้พื้นถิ่นในย่านเมืองเก่าสกลนคร และเสนอแนะวิธีการซ่อมแซมให้สอดคล้องกับตามแนวทางการอนุรักษ์ โดยมีขอบเขตการศึกษา คือ บ้านไม้ชั้นเดียว 7 หลัง และบ้านไม้สองชั้นจำนวน 24 หลัง รวม 31 หลัง ที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งถนนเจริญเมือง ถนนมรรคาลัย ถนนใจผาสุก และถนนเรืองสวัสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพความเสียหายด้านโครงสร้าง คือ ตอม่อไม้ผุพัง ตัวบ้านทรุดตัว เสาเอียงตัว และมีรอยแตกตามแนวขนานเสี้ยน ตงไม้และแปหลังคาผุพัง ส่วนความเสียหายด้านสถาปัตยกรรม คือ ผนัง พื้น วงกบ บานประตู และเชิงชาย ผุพัง ความเสียหายที่เกิดกับตัวบ้านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมให้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับวิธีซ่อมแซมงานโครงสร้างทรุดตัวใช้เทคนิคการยกและดีดบ้าน แล้วเสริมความแข็งแรงที่ฐานใหม่ วิธีซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมใช้วิธีการเปลี่ยนวัสดุเดิมหรือเลียนแบบ โดยยังคงรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของบ้านไม้ในย่านนี้ งานวิจัยนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในย่านประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครต่อไปได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้