การทดสอบกำลังของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษอิฐมอญและหินฝุ่น

  • ศุภกร ประพัสสร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • รัตชัยน์ สลับศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คำสำคัญ: มอร์ตาร์, ซีเมนต์ประเภทที่ 1, เศษอิฐมอญ, หินฝุ่น

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนองานวิจัยการทดสอบกำลังของมอร์ตาร์ที่ผสมกับเศษอิฐมอญและหินฝุ่น เพื่อทำการปรับปรุงความสามารถทางด้านการรับกำลังของ ตัวมอร์ตาร์ โดยได้ทำการทดสอบทั้งหมด 4 วิธีการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบต้านทานแรงอัด การทดสอบต้านทานแรงดึง การทดสอบรับแรงกระแทก และ การทดสอบรอยต่อรับแรงกระแทก ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบมอร์ตาร์ควบคุมสูตร C1-S20 ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 เพื่อ เปรียบเทียบผลที่ 6 ชั่วโมง, 1 วัน, 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน กับมอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ขนาดทรายต่างกัน มอร์ตาร์ที่ผสมเศษอิฐมอญที่ร่อนผ่าน ตะแกรงเบอร์ 20 และมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20

จากผลการทดสอบพบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้ซีเมนต์ประภทที่ 1 ทรายที่ใช้ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 หรือมอร์ตาร์ควบคุมมีความสามารถทางด้านรับกำลังดี สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์สูตรที่ใช้ซีเมนต์ประเภทที่ 1 มอร์ตาร์สูตรที่ผสมอิฐมอญมีความสามารถในด้านกำลังดีกว่ามอร์ตาร์ควบคุมทุกสัดส่วนการผสม และมอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่นมีความสามารถด้านกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณหินฝุ่นเพิ่มขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้