การประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างสะพานดอนหอยหลอดเพื่อการออกแบบเสริมกำลังโดยใช้เส้นใยคาร์บอนเสริมโพลิเมอร์ (CFRP)

  • กิตติ มโนคุ้น แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม กรมทางหลวงชนบท
  • กิตติภูมิ รอดสิน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปรัชญา ยอดดำรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
คำสำคัญ: การเสริมกำลัง, เส้นใยคาร์บอนเสริมโพลิเมอร์, การทดสอบสะพาน

บทคัดย่อ

สะพานดอยหอยหลอดเป็นสะพานข้ามคลองแพรกลึก จ.สมุทรสงคราม มีการใช้งานมานาน และปริมาณจราจรรถบรรทุกหนักจากการขนส่งสินค้าจำนวนมาก กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม จึงได้ทำการตรวจสอบและประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน ด้วยการทดสอบกกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสมือนจริง โดยเลือกช่วงโครงสร้างตัวแทนที่ใช้ในการทดสอบ 2 ช่วง มีการติดตั้งเซนเซอร์วัดการแอ่นตัว และความเครียดของสะพาน ผลของการประเมินความความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน ได้ถูกน้ามาใช้ในการออกแบบการเสริมก้าลังโครงสร้างโดยใช้เส้นใยคาร์บอนเสริมโพลิเมอร์ (Carbon Fiber Reinforced Polymers : CFRP) โดยค้านึงถึงสภาพแวดล้อม พฤติกรรมโครงสร้างปัจจุบัน และปัจจัยต่างๆเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน ผลของการเสริมก้าลังโครงสร้างพบว่า การเสริมก้าลังสามารถท้าให้ระดับค่าความเครียด และการแอ่นตัวบริเวณกึ่งกลางแผ่นคานสะพานที่รองรับพื นโดยรวมมีค่าลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเสริมก้าลังด้วยเส้นใยคาร์บอน สามารถช่วยในการลดระดับความเครียดบนแผ่นพื นและการแอ่นตัวที่เกิดจากน ้าหนักบรรทุกได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง