การประเมินความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงด้วย วิธีการให้คะแนนระดับดาวของ iRAP สำหรับงานออกแบบก่อสร้าง

  • ศิรวิชญ์ ชุ่มไชยพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
  • นพดล กรประเสริฐ
คำสำคัญ: การประเมินความปลอดภัยทางถนน, การให้คะแนนระดับดาว, การออกแบบทางหลวง, อุบัติเหตุทางถนน, กรมทางหลวง

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมข้างทางที่เป็นอันตราย หากสามารถปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการวางแผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ย่อมมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการประเมินความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน บนพื้นฐานวิธีการให้คะแนนระดับดาวสำหรับการออกแบบตามมาตรฐานของหน่วยงาน International Road Assessment Programme (iRAP Star Rating for Design) โดยประเมินจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวง ประเทศไทย การประเมินระดับความปลอดภัยได้จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ถนน ได้แก่ รถยนต์ และจักรยานยนต์ โดยพิจารณาครอบคลุมรายละเอียดของแบบก่อสร้าง ทั้งในด้านองค์ประกอบทางเรขาคณิตของถนน รูปตัดขวางของแต่ละช่วงถนน ตลอดจนลักษณะสภาพสองข้างทางและภูมิประเทศของถนน ผลการประเมินสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่มีผลจากสภาพถนน สิ่งอันตรายสองข้างทางของถนนรวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ของถนนที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนแต่ละกลุ่ม อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะประกอบในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง และปรับเปลี่ยนแนวทางการออกแบบถนนต่อไปในอนาคต สอดคล้องตามนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของกรมทางหลวง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 3 > >>